Potřebujete poradit? Zavolejte nám.
571 116 320
(Po - Pá, 8:00 - 15:00)
Potřebujete poradit? Zavolejte nám.
  571 116 320 (Po - Pá, 8:00 - 15:00)

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím on-line obchodu Lipoelastic® MEDICAL PRODUCTS umístěného na webovém rozhraní https://www.lipoelastic.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

LIPOELASTIC a. s., se sídlem Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 26730804
DIČ: CZ26730804
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7922

Adresa pro doručování: LIPOELASTIC a. s., Vrbenská 887, 757 01 Valašské Meziříčí

Provozní doba:  Pondělí 8 - 17 hod
  Úterý - Čtvrtek 8 - 16 hod
  Pátek 8 - 15 hod


Telefonní číslo: +420 571 116 300

Kontaktní e-mail: info@lipoelastic.com

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb nebo digitálního obsahu (tato smlouva se týký zejména e-booků a jiných online produktů). Poskytování digitálního obsahu řešíme samostatně v čl. 9 těchto Obchodních podmínek.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 • nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
   

1.4. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu Vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
   

a v otázkách neupravených smlouvu se naše vzájemná práva a povinnosti řídí následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
   

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš právní poměr řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali závaznou objednávku. Jakmile nám bude doručena, dochází automaticky k přijetí této objednávky z naší strany

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat s registrací či bez registrace prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám je poskytnuta rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Odesláním závazné objednávky se zavazujete k úhradě objednaného zboží, popř. nákladů na zvolený typ dopravy. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Přijetí objednávky proběhne automaticky po vašem odesláním Závazné objednávky (jakmile nám bude tato doručena).

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem vašeho odeslání Závazné objednávky (resp. okamžikem, kdy nám tato závazná objednávka je doručena). Následné potvrzení objednávky (rekapitulace) Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme nepřijali (nebyla nám doručena) můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3. těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána
e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.
 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
   

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do patnácti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. těchto obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 20.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.
 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci či připravíme k osobnímu odběru do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku. V případě, že vám budeme vracet peníze za již uhrazenou objednávku, jsme oprávněni si nejdříve odečíst částku za dopravu, popř. náklady na uskladnění zboží.

Dále máme právo od smlouvy odstoupit.
 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete, pokud jste spotřebitel, odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy můžete učinit jakýmkoli kanálem, kterým je možné komunikovat s naší společností za účelem provedení objednávky zboží, pro nejrychlejší vyřešení tohoto vašeho požadavku však doporučujeme zaslat jej na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu Vrbenská 887, 757 01 Valašské Meziříčí. Zboží vrácené na jinou adresu nejsme povinni převzít. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet nebo osobní převzetí hotovosti). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.
   

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat;
   

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5. těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 • zboží bezdůvodně nepřevezmete.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že si zaplacené zboží bezdůvodně nepřevezmete, jsme oprávnění ponížit vracenou částku o naše náklady na dopravu a uskladnění zboží.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud jste spotřebitelem také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.
 

7. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

7.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

7.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

7.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.
 

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 

9. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

9.1. Jedná se o smlouvu, kterou uzavíráte s námi jako s poskytovatelem digitálního obsahu prostřednictvím online registrace na webové stránce dostupné na internetové adrese https://forms.office.com/e/BHZDVBbeYD dále jen „webová stránka“) za účelem získání e-booku nebo jiného online produktu (dále jen “digitální obsah”).

9.2. Digitální obsah vám zpřístupníme jednorázově k užití pro vlastní potřebu, a to bezúplatně, výměnou za Vaše osobní údaje vyplňované v registračním formuláři k získání digitálního obsahu.

9.3. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k povaze digitálního obsahu se jedná z naší strany o jednorázové plnění a k digitálnímu obsahu nebudou poskytovány aktualizace. 

9.4. Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná na webové stránce je informativního charakteru. Veškeré nabídky digitálního obsahu umístěné na webové stránce jsou nezávazné a nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně konkrétního digitálního obsahu (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

9.5. Objednávku digitálního obsahu provedete vyplněním registračního formuláře na webové stránce. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři, odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámeni s těmito obchodními podmínkami.

9.6. Všechny přijaté objednávky považujeme za závazné.

9.7. Digitální obsah Vám doručíme na uvedenou e-mailovou adresu. 

9.8. V případě našeho prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, můžete od smlouvy odstoupit, pokud Vám digitální obsah nezpřístupníme ani po Vašem upozornění nebo v dodatečné lhůtě, na které se dohodneme.  

9.9. Odstoupit dle předchozího odstavce bez dodatečné lhůty můžete v případě, že je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že digitální obsah neposkytneme a nebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

9.10. V případě, že uzavřete smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nemáte právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a to z toho důvodu, že předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem poté, co bylo započato s plněním. Dále musíme upozornit, že právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku zaniká, pokud začneme s plněním s Vaším výslovným předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy - v praxi to znamená, že pokud budete chtít zpřístupnit digitální obsah neprodleně po jeho objednání a nečekat na uplynutí 14 denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, obsah Vám doručíme a tím toto právo na odstoupení zaniká.

9.11. Souhlas s okamžitým plněním projevíte odesláním poptávkového formuláře ke stažení (zpřístupnění) digitálního obsahu.

9.12. Digitální obsah nabízený na webové stránce, je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a požívá ochrany dle tohoto zákona a můžete jej tedy užívat pouze pro svou osobní potřebu, tzn., nesmíte jej nijak měnit ani jej dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, zveřejňovat, nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytovat třetím osobám. Licence k digitálnímu obsahu je poskytnuta bez územního omezení. Vezměte prosím na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem můžete být postižení dle platných právních předpisů.

9.13. Odpovídáme za vady digitálního obsahu, které měl při jeho zpřístupnění, zejména pak za to, že digitální obsah:

a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodný k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil, a

c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, lze-li to vzhledem k povaze digitálního obsahu rozumně očekávat.

9.14. Dále odpovídáme za to,, že vedle ujednaných vlastností shora:

a) je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem, zejména reklamou nebo označením,

c) je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat.

9.15. Za vlastnosti digitálního obsahu dle odstavce 13. a 14. neodpovídáme v případě, že jste byli na odlišnosti ve vlastnostech digitálního obsahu před uzavřením smlouvy zvlášť upozorněni a s tímto jste při uzavírání smlouvy výslovně souhlasili.

9.16. Můžete vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době jeho zpřístupnění.

9.17 Má-li digitální obsah vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby Vám odstranění nezpůsobilo značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho požadujete.

9.18. Odstoupit od smlouvy můžete, pokud:

a) vadu neodstraníme nebo je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás,

b) se vada projeví i po odstranění, nebo

c) je vada podstatným porušením smlouvy.

Od smlouvy nemůžete odstoupit v případě, že je vada digitálního obsahu nevýznamná, přičemž se má za to, že vada je nevýznamná.

9.19. Odstoupíte-li od smlouvy, můžeme Vám zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že Vám digitální obsah znepřístupníme, pokud je to možné. Odstoupíte-li od smlouvy, musíte se zdržet užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

9.20. Při uplatnění reklamace vadného digitálního obsahu označte vadu, nebo popište, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Reklamaci můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové zprávy; zprávu lze zaslat na naši e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

9.21. V případě, že reklamujete vadu digitálního plnění v postavení spotřebitele, jsme povinni vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se spolu na jiné lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty jste oprávněni odstoupit od smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění.

Vezměte prosím na vědomí, že některé zboží, které vyrábíme a prodáváme, je zařazeno v třídě I zdravotnických prostředků podle Nařízení (EU) 2017/745, týkající se zdravotnických prostředků, a podle české legislativy. Toto zboží je řádně registrováno v Registru Zdravotnických prostředků vedeném Státním ústavem pro kontrolu léčiv (http://www.sukl.cz/), který také provádí jeho kontrolu.

Naše společnost je registrována u Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako výrobce a distributor zdravotnických prostředků pod registračním číslem 003180.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 9.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

10.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.7. 2021.

"Chcete být informováni o novinkách a trendech z plastické a estetické chirurgie?"

Váš email byl úspěšně přihlášen

Váš email už existuje

Při komunikaci nastala chyba, zkuste prosím přihlášení později

Váš email nebyl zadán korektně