Potřebujete poradit? Zavolejte nám.
571 116 320
(Po - Pá, 8:00 - 15:00)
Potřebujete poradit? Zavolejte nám.
  571 116 320 (Po - Pá, 8:00 - 15:00)

Zásady whistleblowingu

Část I: Podrobnosti o zásadách

1. Na co se tyto zásady vztahují a na koho se vztahují?

Tyto zásady upravují podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance, dodavatele, konzultanty, vedoucí pracovníky, stážisty, příležitostné a agenturní pracovníky. Vylučuje se ovšem přijímání oznámení od osob, které (již) pro společnost LIPOELASTIC a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Stanovuje, co by měli dělat, pokud mají důvod se domnívat, že se v práci děj něco nebezpečného, nezákonného nebo neetického a že to ovlivňuje (nebo hrozí, že ovlivní) je nebo ostatní kolegy.

Když nahlásíte takové obavy, nazývá se to whistleblowing.

Zavazujeme se, že budeme vždy a ve všem, co děláme, dodržovat nejvyšší standardy integrity.

Všechny organizace však mohou být občas postiženy jednáním, které je nebezpečné, v rozporu se zákonem nebo porušuje etické či profesní kodexy.

Postupujte, prosím, podle postupu uvedeného v Části II. těchto zásad a okamžitě nahlaste jakékoli obavy z takového chování, abychom mohli co nejrychleji přijmout nezbytná opatření k jejich vyřešení.

Tyto zásady se vztahují i na jednání třetích stran, jako jsou dodavatelé, poskytovatelé služeb a klienti, a také na naše zaměstnance. Pokud máte obavy ohledně třetí strany, obraťte se v první řadě na nás, než se obrátíte na kohokoli jiného. Společnost určuje jako příslušnou osobu ve smyslu § 9 odst. 1 zákona zaměstnance Společnosti, Marcelu Fojtíkovou, která Vám vysvětlí, jak máte postupovat.

Vaše obavy budeme vždy brát vážně a budou důkladně prošetřeny příslušnými pracovníky. Nejdůležitější je, abyste se cítili jistě a mohli s důvěrou postupovat podle Části II. Osobám, které nás na tyto obavy upozorní, nehrozí žádné represe – vážíme si všech takových oznámení a respektujeme ty, kteří nám je podají. Všichni hrajeme důležitou roli při zajišťování toho, aby náš podnik a všichni, kdo v něm a s ním pracují, jednali profesionálně, zákonně a vhodně.

2. Není součástí vaší pracovní smlouvy.

Tyto zásady nejsou součástí Vaší pracovní smlouvy. My, LIPOELASTIC a.s., můžeme tyto zásady kdykoliv změnit.

3. Jaké činnosti jsou obvykle považovány za relevantní pro whistleblowing?

Nejedná se o vyčerpávající seznam, ale typy problémů, které nám můžete chtít sdělit prostřednictvím whistleblowingu, mohou zahrnovat:

 • Jakákoliv činnost, u které máte podezření, že je trestná
 • Jakákoliv činnost, u které máte podezření, že ohrožuje zdraví a bezpečnost
 • Jakákoliv činnost, u které máte podezření, že by mohla poškodit životní prostředí
 • Jakákoliv činnost, u které máte podezření, že se týkají úplatkářství a korupce
 • Jakákoli nedodržení zákonných nebo regulačních povinností
 • Jakékoli nesplnění profesních požadavků
 • Jakýkoli pokus o utajení jedné nebo více těchto činností

Pokud si nejste jisti, zda se na něco, čeho se obáváte, vztahují tyto zásady, obraťte se na Marcelu Fojtíkovou.

Šikana nebo obtěžování

Pokud se Vaše stížnost týká chování ostatních vůči Vám, naše zásady podávání stížností obsahují příslušné pokyny, jak postupovat (registr Stížností, který je ve společnosti zaveden od roku 2017). Na tyto typy chování se tyto zásady oznamování nevztahují.

4. Důvěrnost a anonymita

Z důvodu Vaší bezpečnosti je také oznamování podmíněno tím, že k podaným oznámením má přístup a mohou se s nimi seznamovat pouze kontaktní osoby (příslušní pracovníci), tedy Marcela Fojtíková, s tím, že se na ni vztahuje zákaz poskytnutí údajů o Vaší totožnosti nebo informací, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Před odvetnými opatřeními chráníme nejen Vás, coby oznamovatele, ale také jiné osoby, které k Vám mají blízko, organizace, jichž jste členy, nebo jiné osoby, kterým dle zákona vzniká na základě jistého vztahu k Vám, coby k oznamovateli, ohrožení. Více informací o tom, jak to děláme a jaké máte práva, najdete v části 5 níže.

5. Chráníme oznamovatele

Neexistují žádné represe za chyby, ani pokud po našem vyšetřování (které vždy provádíme důkladně a svědomitě) dojdeme k závěru, že nedošlo k porušení zákona, zásad nebo neetickému jednání. Aby se však na oznámení vztahovala ochrana, musí podle rozumného přesvědčení pracovníka, který oznámení učinil, prokazovat, že se stala, děje nebo pravděpodobně stane jedna nebo více z následujících událostí a že je ve veřejném zájmu oznámení učinit:

 • Trestný čin
 • Nesplnění zákonné povinnosti
 • Soudní omyl
 • Ohrožení zdraví a bezpečnosti osob
 • Ohrožení životního prostředí nebo,
 • Úmyslné zatajení některé z výše uvedených skutečnostní

Pokud máte kdykoliv pocit, že jsme s Vámi při řešení Vašeho whistleblowingu nezacházeli spravedlivě nebo správně, musíte nás o tom neprodleně informovat. V první řadě byste měli informovat Marcelu Fojtíkovou a pokud nejste s výsledkem tohoto rozhovoru spokojeni, měli byste postupovat podle postupu uvedeného v našich zásadách registru Stížností.

Oznamovatele také chráníme před ostatními, takže pokud nám oznamovatel oznámí, že s ním ostatní jednali nevhodným způsobem (včetně toho, že mu bylo v důsledku jeho obav vyhrožováno), podnikneme proti těmto osobám disciplinární kroky. Důsledkem našeho postupu může být propuštění takovéto osoby (osob) pro hrubé porušení pracovní kázně. Oznamovatelé mohou mít rovněž právo podniknout proti těmto osobám právní kroky.

Pokud chcete získat více informací o svých právech oznamovatele a o tom, jaký máte nárok na ochranu, můžete se obrátit na právníka.

6. Whistleblowing jiným osobám mimo LIPOELASTIC a.s.

Naše zásady se týkají procesu upozorňování, vyšetřování a řešení pochybení na pracovišti v LIPOELASTIC a.s.

Postup oznamování, který jsme pečlivě zavedli, byl navržen tak, abychom zajistili, že v rámci našich možností budeme schopni vyřešit všechny vznesené obavy a že vás v rámci tohoto procesu ochráníme.

Z těchto důvodů předpokládáme, že bude velmi vzácné, pokud to vůbec bude nutné, abyste do tohoto procesu zapojili někoho mimo LIPOELASTIC a.s.

Dalším způsobem oznamování je obrácení se na externí orgán – například na průmyslový regulační orgán – a/nebo na právníka, který Vás může nasměrovat k příslušnému regulačnímu orgánu pro daný typ problému, na který chcete upozornit.

Zapojení tisku/médií

Zapojení médií do whistleblowingu má často za následek vyhrocení situace, nikoliv její podporu. Může výrazně ztížit shromažďování důkazů a ochotu dalších relevantních osob podpořit proces.

Důrazně Vás proto odrazujeme od zapojení médií. Pokud nenastanou výjimečné okolnosti, budeme jakýkoli kontakt s tiskem považovat za závažný disciplinární problém, který odůvodňuje propuštění. Obecně bychom například očekávali, že jste podnikli všechny přiměřené kroky k vyřešení záležitosti interně nebo s externím regulačním orgánem a že jste se plně poradili s právníkem, než budete moci ospravedlnit zapojení tisku.

Část II: Náš postup při oznamování podezření na porušení zákona

Postupujte podle tohoto postupu:

 • Své obavy sdělte v první řádě odpovědné osobě, kterou je Marcela Fojtíková. Můžete tak učinit písemně i ústně, nebo na žádost oznamovatele osobně.
 • Vysvětlete prosím, že své obavy vznášíte v rámci zásad a postupu pro whistleblowing. Poté uveďte všechny klíčové skutečnosti, včetně jmen zúčastněných osob a všech relevantních dat.
 • Můžete být pozvání na schůzku, na které můžete probrat své obavy. Na tuto schůzku – a na všechny následující schůzky – si můžete vzít někoho s sebou. Tímto společníkem může být Váš kolega. Každý, kdo Vás bude doprovázet, bude požádán, aby souhlasil s tím, že zachová přísnou důvěrnost obsahu schůzky, včetně všech materiálů, které během ní budou sděleny a/nebo přezkoumány. Tento závazek mlčenlivosti se vztahuje na dobu před schůzkou, během ní a po ní a na jakékoli následné šetření, které v souvislosti s Vámi vznesenými obavami provedeme.
 • Po této schůzce prošetříme předložené oznámení a jeho důvodnost, a můžeme vás požádat, abyste se dostavili na další schůzky, které nám pomohou v našem úsilí. Ovšem v případě, že Vám osobní setkání nevyhovuje, můžete tuto nabídku odmítnout.
 • Naši příslušní pracovníci, kteří se na tomto vyšetřování podílejí, Vás vyrozumí o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jejího přijetí, ledaže byste vy, coby oznamovatel zájem o takové vyrozumění výslovně popřel, nebo je zřejmé, že by při něm došlo k prozrazení Vaší totožnosti. Dále budete nejpozději do 30 ode dne přijetí Vašeho oznámení písemně vyrozuměni o výsledcích našeho posouzení a následně Vás budeme informovat o průběhu vyšetřování, jak jen to bude v jejich silách. Z řady důvodů, které se obecně týkají právních povinností, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost, vůči jiným osobám nebo v souvislosti s jakýmkoli právním poradenstvím, které se můžeme rozhodnout využít vlastním jménem, se s vámi nebudeme moci podělit o všechny podrobnosti našich zjištění nebo jednání. Vždy se však budeme snažit vás co nejlépe ujistit o tom, že Vaše obavy bereme vážně a že provádíme odpovědné vyšetřování.
 • Je možné, že výsledek šetření nebude pro Vás uspokojivý. Pokud se tak stane, máte právo podat stížnost a požádat o přezkoumání toho, co bylo provedeno a uzavřeno.
 • Pokud bude Vaše oznámení posouzeno jako důvodné, budeme v návaznosti na něj usilovat o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Pokud jste vznesli obavu v dobré víře, náš postup a všichni, kdo se podílejí na jeho realizaci, Vás podpoří a ochrání. Pokud však u nás vznesete falešnou obavu ve zlé víře (např. ze zlých důvodů), uplatníme naše disciplinární zásady a může proti Vám být zahájeno disciplinární řízení.

Část III: Kontakty

ELEKTRONICKÝ KONTAKT

whistleblowing@lipoelastic.com

TELEFONNÍ KONTAKT:

+420 571 116 300

PÍSEMNÝ KONTAKT:

WHISTLEBLOWING, Vrbenská 887, Valašské Meziříčí

Příp. poštovní schránka umístěná u vchodu budovy na adrese Vrbenská 887, Valašské Meziříčí – obálku označte „WHISTLEBLOWING“

KONTAKTNÍ OSOBY:

Marcela Fojtíková - mfojtikova@lipoelastic.com; tel. č: 725398936

"Chcete být informováni o novinkách a trendech z plastické a estetické chirurgie?"

Váš email byl úspěšně přihlášen

Váš email už existuje

Při komunikaci nastala chyba, zkuste prosím přihlášení později

Váš email nebyl zadán korektně